ARCHIVE—Exhibition(MATSUO MEGUMI +VOICE GALLERY pfs/w、Kyoto)

Sunday, 9th July – August 13 2023
Between Friday and Sunday
13:00~19:00

http://www.voicegallery.org/exhibition_event.php

Artists:
Mariko Iguchi
Masashi Iwasaki
Tomoyuki Ueno
Haji Oh
Jun Kawajiri
Yasunori Kinukawa
Kazushi Kusakabe
GENDAIBIJUTSU2TOHEY
Chiaki Kondo
Kazutaka Sakai
Yuko Sakamoto
CTG, Computer Technique Group,Masao Kohmura
Kazumi Shimode
Akio Suzuki
Nozomi Tojinbara
Atsushi Nakamura
Hayato Nishimura
Chie Matsui
Toshio Matsui
Kazuko Matsumoto
Yuji Mizushima
Hiromi Miyakita
Mariano Ching
Yasmin Sison
Akihisa Yamamoto
Naho Yokoya
Fukiko Yoshida
Ling Quisumbing

Archives;
VOICE GALLERY
painting robot(PARASOPHIA 2015)
Tadasu Takamine(around 2000)
etc.

Exhibition(MATSUO MEGUMI +VOICE GALLERY pfs/w、Kyoto)

Sunday, 9th July 2023 13:00~19:00
Close on 11(Tue), 18 (Tue)